CELANA DALAM

Hari-hari yang melelahkan. Pindah kos lagi. Begitulah. Merantau ke kota, tak punya keluarga tempat tinggal yang paling diburu, ya rumah kos.  Harga kos sekarang ditentukan oleh keberadaan kamar mandinya. “Mau yang di dalam apa di luar?” begitulah pertanyaan pemilik rumah kos-kosan. Kamar yang lengkap dengan kamar mandinya, harganya lebih mahal. Secara, Asanti sudah bekerja jadi ia lebih memilih  kamar yang lengkap. Malas banget kan, pagi-pagi mau kerja mesti antre kamar mandi segala? Read the rest of this entry »

Advertisements

SÉLEBRITIS

Sira koné sané kasengguh sélebritis?  Sélebritis punika nénten wantah artis kémanten.  Yéning sampun terkenal ulian wartawan, kayang kurenan, pianak, cucuné, mitran jeg anaké punika sampun dados kasambat sélebritis. Dados terkenal cara mangkiné anak nénten perlu ngetélang peluh, ngayahin gumi, dados pahlawan utawi tokoh kemanusiaan. Ten perlu mapréstasi napi. Ah, nika nénten penting.

Cukup madué prarai bagus lan jegég, mabusana tréndi, sering kapanggihin ring pésta-pésta, undangan paméran utawi exhibition nika sampun kabawosang  sosialista, sekadi gaya hidup sélebritis.  Digenahé  sekadi punika, sekancan ebo miyik kadirasa neked kanti kabatarané, ngalub saking anaké sané rawuh.  Dirika sampun iraga akéh kacunduk sareng anaké  sané kocap penting, orang terkenal utawi anaké sané mapi-mapi orang penting, utawi mapi-mapi madué rélasi sareng anaké sané terkenal punika.

Cendekné, yéning lunga katongos sekadi punika, anaké mamargi di tengah kalangané masliweran negehang tangkah taler kenyemé matata. Yéning kacunduk sareng anak lianan,  saling masalaman, saling madiman pipi kiwa lan tengen, saling gelud, utawi saling nyambat kadirasa anaké punika saling uningang, saling kingetan. Cendekné, megaya saling kenal nika penting. Yéning nénten kénten, béh bisa-bisa kalah gaya lan mekiyud rasa percaya diriné. Enduk nika adané.

Semaliha sekadi mangkinné, mangdané terkenal, cukup madué jinah ageng anggén ‘invéstasi’ kecantikan lan kebugaran, mangda setata madué citra diri sané prima. Gaya hidup anak sané kesengguh selebritis punika satata mapayas, ngranayang anaké  engon indik penampilanné sané ngaé ulap.  Pepayasan lan citra diri kocap modal uttama hidup cara mangkiné. Yéning ngerereh pakaryan masih kénten. Kantor-kantoré pasti ngerereh pegawai sané berpenampilan menarik, jegég-bagus.

Anggota déwan sekadi mangkiné  masih kasengguh selébritis, krana makéh artisé dados sélebritis, taler wénten makéh ‘skandal anggota déwan’ sané kocap madué ‘nilai jual’ dados adép anggén berita infotainment, satua hiburan. Béh, cendekné sélebritis nika makardi masyarakaté ulap, engon santukan anaké punika madué satwa sane ngranayang engon.

Para wartawané mangkin sibuk mekardi gatra indik sélebritis sané matunangan lan wawu putus, sané ngantén, ngelekadang pianak, sané cerai, sakit lan sané padem .  Wénten artis sané ngambul ring reramané, artis nganggén narkoba sekadi sabu-sabu masih dados berita penting sekadi mangkiné. Kocap pamiarsané seneng  berita sekadi puniki lan prasida malinggih makudang-kudang jam  pacang miragi satuané punika. Ibu-ibu  jeg pascat pisan ngelanturang  orta indik satua sélebritis punika duk ngempu pianak, megaé utawi duk arisan.

Yéning wénten artis mamitra, jeg ramé sampun satuané ring korané, ring tv-né.  Wartawan media hiburan kanti melaib labuh ngubér sang sané kocap kasenggguh artis. Dikénkéné  mangda polih berita sané sensasional, Sang Wartawan kanti misi majaljal lan misi mejaguran sareng sang sané kasengguh artis. Kadirasa, berita sané pacang ka-liput puniki lebih penting yéning bandingang sareng gempa bumi tsunami, utawi korban bencana alam.

“Saya bergaya, maka saya ada” punika miribné wacana sané penting kaanggén oleh sang sané merasa déwékné sélebritis. Masyarakaté  sané dados korban iklan nututin pamargin informasi indik modél busana terbaru, kénken je artisé mepayas milunin mangda ten kalah hawa ring pasuitran, ring pergaulan. Yéning nénten mrasidayang numbas busana sané madué mérek asliné, kanggéanga numbas sané palsu utawi bajakan, makacakan ring pasaré. Napi malih sasukaté wénten facebook, anaké makéh polih genah mangda prasida ngédéngang  citra diri ipunné, dados modél dadakan. Hapé taler masih laptop sami sampun  nyediang  fasilitas kaméra. Dije je polih galah lan tongos becik anggén mapotrek, sampun malih jebosné poto punika  ngenah ring facebook punika.

Ibu-ibu rumah tangga tradisional bisa kalah sampun sareng céwék kafé sané nuwutin penampilan artis trio macan, sane bahenol lan heboh punika. Rambut anak istri sane megaé ring petengé punika lantang nganggé ékstensiyen, marébonding utawi mawarna, maroko, mabaju ketat apang kanti ngenah sibakan nyonyoné, marok mini,  masepatu tinjik taler nganggé lengis miyik ‘minyak nyongnyong’.

Béh, ‘penampilan berani lan menantang’, wanén sekadi sélebritis puniki sampun sané rereha sareng anaké lanang cara mangkiné. Makéh kurenan ibu-ibu rumah tanggané punika engsap mulih ulian engon sareng penampilan nak luh  masebeng artis punika. Pemuputné akéh sané suwud makurenan utawi macerai, nénten bina sekadi satua selebritisé.

Mapayas lan mabusana nika anak penting cara mangkin, nénten cukup wantah dados anak polos, baik hati lan madué tresna ring kaluarga.  Hidupé mangkin anak sekadi  ring “panggung sandiwara” pilem India.  Dados kémanten hidupé madaging satua sebet, misi magerengan, misi meliang-liangan nanging sané penting, tetep ngenah jegég lan bagus. Kénten masi satmaka hidup artis Indonesiané ring sinétron dados anak ngidih-ngidih, nak buduh masi tetep apang ngenah jegég lan bagus.

 

 

MÉMÉ


Luh Eka Sundari mepangenan. Méméné ngalahin mati, mulih ke alas wayahné, jam satu dibi sandé. Pantes dugasé punika, Luh Eka Sundari  merasa inguh nénten nyidayang pules. Mémé ipuné megatang angkihan krana amah penyakit kanker rahim. Makudang-kudang balian lan pengobatan alternatip sampun rerehe mangda gering punika ical uli basing méméné. A sasih sedéreng  I Mémé ngalahin mati, tyang nak  polih medelokan mulih ipuné. Dapetang tyang obat saking dokteré kari akéh, mabungkus rapi.

Takénang tyang I Mémé, kenapi ipun nenten ngajeng obat saking I Dokter.  I Mémé  nyaurin, krana ipun sampun ke balian numbas tamba sané maji wantah limang tali rupiah. I Mémé sambilanga ngurut basangné sané sakit  ngorahang, yéning obat  punika cocok ring awak ipuné. Ipun masih moréhin basangné nganggé cakcakan don lan nginem loloh don silik (srikaya). Nanging, kari sakitanga koné  bangkiangné.

Méméné  Luh Eka Sundari ngereng ring baléné naggehang sakit basang ipunné. Peluhné nyerékcék, bibihné  tuh. Sekadi entik-entikané, awak ipuné layu dudus. Ipun wantah nganggé cawet lan kutang metatakan kamen. Bon kamaré sampun masem uyak peluh, uyak boréh, uyak lengis. Dugasé punika, sebet sajan keneh tyangé nyingakin I Mémé buka kénten. Mémé  nénten nyidayang madaaran napi. I Bapa sampun numbasang bubuh ring jaba. Bubuhé kari kebus makudus, nanging I Mémé nénten purun nyicipin bubuh maulam ayam punika. I Mémé aduh-aduh di kamaré, glalang gliling  di baléné, padidiana. Tyang negak dibatarané di sisi, ngorta sareng I Bapa mangda gelis ngajak I Mémé ka rumah sakit.  Nanging I Bapa sekadi anak sané nénten madué harapan, nénten purun makta kurenané mapriksa. Santukan, sami obat farmasiné nénten daara sareng I Mémé. Sebet keneh tyangé nawang indiké punika.

Dugasé punika,  I Mémé sampun tingalin tyang pesu mulih meled nagih ngenceh kewéséné. Sungkan gering punika ngeranayang ipun merasa sekadi anyang-anyangan. Aget tumbasang tyang I Méme susu bubuk. Tundén tyang I Kadék pianak muani I Mémé ngaénang susu panes. Aget I Mémé nyidayang nginem susu angeté punika yadiastun wantah akedik. I Bagus cucuné, milu nyiup susu odahné, krana odahné ten nyak koné nelahang susuné punika. I Bagus wawu metuwuh telung tiban, ipun durung uning napi. Jeg siyupe susu punika sambilange nyeledét lan ngorahang jaen ring odah ipuné. I Mémé kedék sambilanga nanggehang sakit basangné. Pedalema cucuné sane nénten madué rerama. Sabilanga I Méme  inget tekéning kelacuran palekadan cucuné, ngetél sampun yeh matané.

Luh Eka Sundari ngeling sigsigan .  Méméné ngalahin mati. Tresna I Mémé ajaka Luh Eka Sundari yakti ageng pisan. Pianak atugelan Luh Eka Sundari, I Bagus punika wantah  I Mémé ane nyangkutin, ngempu lan merténin.  Luh Eka Sundari wantah pianak luh padidiana. Adine makakalih muani. Dugasé idup, I Mémé nénten taén ngorahang déwék ipuné gelem. I Mémé nika anak luh sané jemet megaé medagang nasi. I Bapa megaé di pasih ngalih tamu dados ‘guide liar’ ten mesértipikat. Dikénkéné polih jinah, dikénkéné mamuyung mulih. I Mémé sampun sané nulungin nambakin jinah akedik.

Kénten masi dugasé Luh Eka Sundari beling, nanging nénten akuina ajak I Muani. I Mémé sampun sané dados dadalan gumi, dadalan désa. I Mémé sampun dados taméng, keni kawon.  I Mémé kasambatang nénten bisa ngajahin pianak. I Bapa uyut, pisaga uyut. I Mémé siyep. Kemamai I Mémé ngatehang Luh Sundari sané beling gedé ngalih wantuan hukum, mangda yén lekad I Kumara nénten kasambat pianak bebinjat. Gelis satua, aget masi anaké muani sané melingang Luh Eka Sundari nyak  ngakuin  I Bagus dados pianak ipuné.

Nika sampun kasurat ring surat pernyataanné, nanging ipun nénten purun nganténang Luh Eka Sundari. Ipun anak kari makurenan lan madué pianak kalih, luh-muani. Béh, daya sajan anaké muani puniki, cocok sampun ipun dados politisi. Mangkin, Luh Eka Sundari  kabawos dados single parent, ngelah pianak nanging nénten madué kurenan, sampun biasa sekadi mangkinné. Napi malih, makéh mangkin anaké lanang kemamai mekarya belingan nanging nénten nyak ipun  ngakuin utawi nénten nyak nganténang kabakané. Muani sekadi puniki kari meled idup cara kedisé, mekeber  bébas.

Luh Eka Sundari ngeling, inget dugasé méméné masuk rumah sakit. “Kanker rahim stadium 3B” kenten dokterné maosang. Artine, sakitné I Mémé sampun parah, kawon pisan. I Mémé patut nyalanang kémoterapi. Sampun kaping kalih makémoterapi, rawuh kertas masurat angka  40  yuta, preabéa rumah sakit. Luh Eka Sundari  paling makyayangan pacang ngerereh jinah akeh punika, mangda  méméné dados kawaliang mulih. Peluhné ngetél, sirahné pengeng. Napi koné anggén jaminan yéning ipun pacang meled nyilang jinah ring finance utawi koperasi, napi malih di bank? Kadirasa ngajeng anggén sewai-wai kemanten ipun kari mautang kemamai. Ngalih gaé cara mangkiné  durung karuan ngemaang gaji sane cukup anggen idup, napi malih anggen mayah piutangan ageng. Dije koné nuduk jinah akéh sekadi punika?

Nanging, yéning ipun nénten nyidayang molihang jinah punika, sinah méméné nénten dados mulih lan prebéa rumah sakité punika sinah lakar ngakéhang. I Bapa lan adin ipuné sami  ngangsel,  nyagerang Luh Sundari,  kénkén je carané pang polih pipis sekadi  isin notané punika. Nyama sampingané makejang ngorahang nénten madue jinah. Pisagané masi patuh kénten. Cutetné, nénten wénten anaké sané madué jinah diguminé puniki. Kije ye sami jinahé melaib lan mengkeb dugasé punika, nggih?

Luh Eka Sundari ngeling, ngeliling  didipané.  Méméné mati amah kanker rahim dijumahné. I Bapa nénten bani malih makta kurenanané ke rumah sakit. Ipun sampun masukserahang  nasib kurenanané ring  Ida Betara. Ipun nénten madué  napi. Yéning ké uling dumunan petugas ring rumah sakit ngaturang informasi indik wantuan pemerintah sekadi JKBM lan Jamkesnas, sinah I Mémé polih pengobatan, nambanin gering kanker rahim ipunné  tanpa prebéa.  Nanging sampun telat. Kanker rahim seka bedik mentik ring tengahing  awak  lan ngamah urip I Mémé.  Di kamarné, I Mémé maguyang nanggehang sakitné kanti mati. “Jatu karma!” kénten krama banjarané ngibur, ngeliangang manah I Bapa. I Mémé mati, kramané matulung makta wadah ka setra lan ngabénin I Mémé mangda ipun gelis dados betara.

Luh Eka Sundari kari ngeling sigsigan. Bapane,uwané, misané, sami penyamané nénten ngemaang Luh Sundari nelokin méméne sane sampun padem. Lek koné reramané nampi Luh Eka Sundari di arep  témpékanné. Lek koné ngelah pianak luh sané ngai kawon adan kaluargané. Lek ulian Luh Eka Sundari beling, nentén wénten kurenané, ulian ipun dados single parent. Napi malih Luh Eka Sundari mangkin nongos ring penjara.

Luh Eka Sundari nénten nyidayang kije-kije, mapingit ring  tengahing natah sané masengker besi. Nangging, nénten wénten kaluargané kahyun nyambatang, ulian napi ké Luh Eka Sundari nongos ring penjara? Palingan sami kitak-kituk, mapi-mapi nénten uning napi. Luh Eka Sundari mategul tanpa tali santukan meled keneh ipun ngayahin méméné dugasé kari idup,  dugasé I Mémé kari ring  rumah sakit. Jengahé nénten madué pipis mekardi ipun mapikenoh bawak, molihang jinah uli ngerereh pemargi sané kawon. “Kénkén je carané maan 40 yuta!” kénten minab kenehné  mamunyi ring kupingné Luh Eka Sundari.

Luh Eka Sundari sampun mautsaha nyalanang  tresnané ring mémé ipuné. Sesampuné mayah rumah sakit, I Mémé dados mulih. Nanging, Luh Eka Sundari ejuka lan kurunga cara anak  matelung bulanan, ring kurungan besi sané ageng. Ipun mangkin kaparipaksa ngijeng ring penjara, kirang langkung sampun makiré atiban.

Méméné mati, Luh Eka Sundari ngeling sigsigan. Mekamen ring sunduk, Ipun maseselan  merasa nénten nyidayang  ngayahin  I Mémé nganti  kalahina mati. Ipun mepangenan, inget ring tresnan méméne dugasé kari idup. Sesampuné mati, nénten nyidayang Luh Eka Sundari nyujuh napi malih ngusud, mayasin paukudan lan nututin kajang méméné ka sétra. Luh Eka Sundari wantah bisa ngeling nyantos lemah sambilanga masoda nasi, yeh, kopi, dupa lan canang. Sesampuné ngabén, roras dina Luh Eka Sundari sampun ngacepang  I Mémé saking  kamar ipuné di penjara. Miribné, I Mémé sampun neked dikadituan. Sambilanga mebakti, Luh Eka Sundari ngeling sigsigan, inget yéning méméné sampun mati. Satua idupné sampun puput.

Katur ring:   N E W ring Sanur, 6 Februari 2011

DADOS RABI

Sampun  telung tiban tyang  metimpal sareng Gung Sri. Tyang sareng ragané megaé ring bagian akonting ring Hotél Manik Galih . Megaé di hotél patut madueg-duegan ngalih timpal. Apang wénten ané dados ajak mapaitungan indik metukar  shift utawi jam kerja nuju  wénten  pikobet  adat di désa. Gung Sri, anak istri jegég mekulit gading niki setata sadia yéning tyang nunas tulung ring ragané. Kénten masi yéning Gung Sri wénten pakayunan matukar cuti, tyang setata dados cagerina. Gung Sri lan tyang kocap  dados ‘Team Paling Kompak’ ring kantor. Read the rest of this entry »

MENGHANCURKAN SPIRITUALITAS BALI : PURA ATAU PURA-PURA?

Sebelum bernama Pura, tempat persembahyangan orang Bali disebut merajan, sanggah, paibon (pa-ibu-an), panti, beji, taman,  kahyangan atau parahyangan. Istilah Pura yang mengadopsi istilah India tampaknya baru diperkenalkan pada era pemerintahan  amoring acintya Prof. Ida Bagus Mantra (mantan Gubernur Bali) yang sempat studi di India. Tapi belakangan ini, banyak para pelajar Bali yang baru datang dari India mencoba menyamakan pura dengan mandira (mandir, kuil pemujaan) dalam  buku terbitan mereka. Read the rest of this entry »

Teori Kehancuran Budaya Bali Menurut Anak Agung Ngurah Gde Kusuma Wardana

Sistem budaya yang diwarisi orang Bali yang terdiri dari 5P, yaitu: Para, Puri, Pura, Purana dan Purohita. Dalam karya satra ini, konsep  5 pegangan hidup (5P) dikaitkan dengan realitas kekinian masyarakat Bali.

Konsep Para berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur tatanan kehidupan kemasyarakatan.  Sedangkan, empat konsep yang lain berkaitan dengan ‘pur” atau benteng yang kini tengah menghadapi gempuran yang maha hebat. Puri sebutan untuk benteng keratuan (rumah raja), juga tentang hierarki dan kebangsawanan. Pura berkaitan dengan  benteng keyakinan dan keagamaan, atau tempat pemujaan berkaitan dengan sistem keyakinan orang Bali. Purana berkaitan dengan benteng sejarah dan etika. Purohita berkaitan dengan puja dan mantra dari para pemimpin religius Hindu Bali. Benteng spiritual ini pun memiliki kemerdekaannya, diperebutkan dan digiring ke arena pasar.

Dalam realitas kekinian  eksistensi Para di wilayah pemerintahan yang paling dasar, seperti  konsep awal dibentuknya Banjar adalah sebagai komunitas “suka-duka” susah dan senang ditanggung bersama. Namun dalam perkembangannya, relasi sosial komunitas yang hadir dipermukaaan lebih banyak dengan pendekatan penghakiman dan penghukuman. Basis kekerasan sangat menonjol, sementara asas kesejahteraan warga diabaikan.

Rasa kesetiaan dan solidaritas warga hanya dinilai dari kehadiran seseorang pada upacara kematian atau ketika terjadinya pengambilan keputusan politik untuk mengucapkan koor tanda setuju alias “suryak siyu”. Asas kesejahteraan dan cita-cita bersama warga banjar menuju kemajuan hidup mereka jarang menjadi agenda rapat tahunan warga.

Sementara, segenap prestasi anggota komunitas (krama) dimana ia juga membawa nama baik  dan kehormatan banjarnya seperti tidak mendapat ruang.  Kerja produktif warga Banjar menjadi terpinggirkan, pemikiran alternatif dipaku oleh kekolotan yang berkarat. Kadangkala, nasib banyak orang justru ditentukan orang yang tak pernah ke luar dari lingkungan banjarnya tapi ia dipilih sebagi kelihan (orang yang dituakan di banjar) karena ia menghabiskan waktunya untuk duduk-duduk di Bale banjar, mengobrol dan menonton TV.  Atau seseorang dipilih karena ia dianggap tak pernah pulang kampung karena sibuk dengan karir. Sehingga orang ini tak tahu memetakan persoalan dasar anggotanya. Atau, mereka bisa saja preman dengan massa yang banyak. Belakangan ini jabatan kelihan menjadi jabatan politis karena para politisi melirik potensi mereka di jalur birokrasi desa.Kenyataan seperti ini tak bisa lagi ditutup-tutupi.

Banyak fakta yang menjadikan masyarakat postradisional Bali tak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi karena dibatasi oleh ikatan adat yang kolot dan kesalahan menejemen dengan mempertaruhkan nasib dan masa depan banyak orang, dan tentu saja masa depan Bali.

Kini, orang Bali tak berdaya tergencet diantara dunia kerja dan adat yang keduanya mempertaruhkan hidup dan keluarganya. Namun hal ini tak pernah tuntas terselesaikan secara terbuka, karena mereka tak berdaya untuk bersikap dan memilih yang terbaik untuk kehidupannya.

Sistem budaya Orang Bali dalam praksis kehidupan hari ini telah dikalahkan  kekuatan kapitalis yang pragmatis, menjadikannya tak lebih sebagai objek dagangan pelaku Pasar (peken). Pasar global  dan kekuatan uang telah menyeret rakyat semakin jauh dalam ketidakberdayaannya untuk menentukan selera bahkan kehidupannya sendiri.

Ilusi  tentang uang telah banyak merubah wajah kekuasaan dan penguasa hari ini. Puri digempur habis-habisan oleh para broker tanah dan investor. Pura telah diperebutkan sebagai lahan pasar  spiritual dan marketing agama. Purana atau sejarah digunakan untuk menguatkan legimitasi rejim sehingga kebenaran sejarah diputarbalikkan untuk kepentingan siapa yang berkuasa. Purohita, para pemimpin spiritual kini semakin ganjen bersolek memperjualbelikan keyakinan untuk menarik umat. Tentu saja membaca teks ini harus dilekatkan pada oknum yang ada disekitar kehidupan masyarakat.

Kelima konsep dalam kehidupan masyarakat postradisonal Bali itu telah dipreteli, digembosi, terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. Pasar globalisasi telah membuat bentuk-bentuk kehidupan menjadi serba industri, serba seragam, monoton dan konsumtif. Keterampilan tradisional dibekukan agar pola ketergantungan dapat diciptakan kapitalis secara sistemik dan hegemonik.

Hal yang sama juga terjadi pada ranah organisasi modern yang lebih luas, yaitu negara. Lima pondasi dasar dalam konsep 5 pegangan (5P) hidup bangsa, terdiri dari : Hukum, Pancasila, Proklamasi, politik dan Pendidikan dibawa ke pasar  politik dan telah diperdaya oleh para  kapitalis.

Pancasila sebagai sebagai dasar negara, pandangan hidup bersama dan benteng moral bangsa kini telah diabaikan, diperjualbelikan sehingga, sebagian rakyat ingin kembali ke masa orde baru. Seolah-olah, pada masa itu segala kehidupan jauh lebih baik dari hari ini. Padahal pada masa Orde Baru, Pancasila adalah alat politik pemerintah yang digunakan untuk melakukan tindakan represif untuk mencucuk hidung setiap warga negara, seperti sapi perahan.

Proklamasi sebagai cita-cita yang dituangkan dalam butir-butir pernyataan sikap bangsa juga diremehkan. Sampai sekarang para proklamator, para pendiri negeri ini tidak diperlakukan sebagai pahlawan, orang yang bejasa bagi negara ini. Tetapi,  tanpa rasa hormat justru dijadikan objek dagangan para politisi untuk meraup suara. Para pahlawan itu diseret semakin jauh ke arena pasar politik, bahkan oleh keturunannya sendiri.

Politik hari inipun tak kalah hebatnya, negara menawarkan demokrasi sebagai hak setiap warga negara untuk terlibat dalam partai politik. Kemudian aspirasi masyarakat disalurkan melalui legislatif. Namun, produk hukum dan jabatan politik  sudah berada di dalam pasar money politik, bisnis jual-beli suara. Ini sudah menjadi tradisi. Pemerintah bergandengan tangan dengan penguasa karena kekuasaan hari ini berada di tangan pemilik kapital. Siapa yang memiliki modal, maka ialah yang berkuasa.

Pendidikan pada hari ini juga menjadi objek bisnis. Sekolah kini hanya distratakan dengan harga uang, tidak lagi menjadi sebuah institusi pembentukan karakter bangsa dan peletakan dasar nilai-nilai ke-intelektualitas-an. Indonesia menjadi bangsa yang tidak kreatif dan inovatif. Kaum inteletualnya tidak dihargai. Kegagalan pendidikan kita tercermin dari wajah perbudakan baru, dimana Indonesia menjadi negara ekportir pengadaan tenaga kerja ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Pemerintah menutup mata dan nurani dengan melakukan sejumlah pembiaran terhadap sekian banyak praktik perbudakan yang menimpa para ‘pahlawan devisa’ itu.

Produk peristilahan yang serba adiluhung secara aktif diciptakan pemerintah untuk meninabobokkan masyarakat dalam mimpi di siang bolong : tentang tatanan masyarakat madani, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja dan moksartam jagatdhita ya caiti dharma. Semua itu masih dalam rancangan impian, sementara dalam kenyataan di depan mata, sendi-sendi kehidupan telah menemui kehancurannya yang teramat dahyat.

Orang Bali tak mungkin lagi menggugat kehancuran ini, karena sesungguhnya tak ada daya untuk merubahnya. Ideologi “das Capital” terlalu kuat untuk ditelikung apalagi untuk di lawan. Ia semacam kanker yang menggerogoti setiap sel kehidupan dan kita baru menyadarinya saat berada dalam kondisi kritis, hidup  bergantung di ujung nafas. Dan saat disadaripun, semuanya telah terlambat.

Hidup masyarakat Bali kini dikuasai para penguasa dunia maya, para butha dan kekuatan sakti dari leyak modern sejenis wikileaks. Mereka bertindak seperti Tuhan.  Wajahnya tak dikenali, ia tak ada di sini, tapi disana, dimana-mana, di tempat yang tidak kita ketahui. Mereka bisa mengontrol dunia dalam genggamannya hanya dengan sekeping chips data mereka. Mereka masuk sebagai kapitalis dan para investor dan broker, yang menguasai tanah-tanah leluhur dengan meminjam ‘nama-nama’ aktor lokal dan memainkannya sebagai manekin.

Meskipun dalam ketidakberdayaan, keadaan ini harus tetap diperangi. Perubahan harus tetap menjadi tujuan. Memerangi keadaan ini tidak melulu dengan kekerasan, melainkan dengan mengekspresikannya secara ringan, terbuka dan jujur sehingga menyikapinya pun dapat selapang padang ilalang. Kita tak punya apa-apa dan yang tersisa hanyalah bahasa hati, bahasa jiwa yang hanya mampu diekpresikan melalui sastra.

* tulisan ini merupakan pengembangan pokok pikiran Pangeran Puri Kesiman : Anak Agung Ngurah Gde Kusuma Wardana

PENDAKIAN ROHANI ATAU PENDAKIAN ROK MINI?

Pantai Padang Galak Denpasar digayut mendung kelabu. Gelombang pasang dan hujan mengguyur deras dan ombak begitu ganas menjilati bibir pantai. Hari kelabu dan mendung tengah menyelimuti perasaan satu keluarga yang kehilangan anak remajanya yang diseret arus pantai yang kejam. Ini adalah musibah kemanusiaan yang telah terjadi kesekian kali. Musibah kemanusiaan lain juga diabadikan di kawasan ini dengan adanya monumen peringatan jatuhnya pesawat PANAM yang menewaskan 107 korban kecelakan udara di dekat Gunung Patas di Grokgak-Singaraja, 29 April 1974. Read the rest of this entry »

PANGERAN YANG GELISAH

Sang Pangeran tengah bermuram durja. Asap rokok dan secangkir kopi  mengepul di atas meja bundar, di teras keraton. Ia duduk dalam posisi terpekur menghadap ke arah jalan, mengamati perubahan yang begitu dahsyat di luar benteng puri-nya. Dalam begitu banyak kilasan masa, tembok tebal itu berdiri kokoh.  Namun, waktu begitu gigih  untuk meremukkan keangkuhan nasib si benteng merah, dan juga ingatan tentang raja-raja.  Tapi itu masa yang sudah lama sekali. Sesekali dering telepon menggetarkan ingatannya untuk beralih sejenak pada modernisasi. Dunia yang tergenggam kini telah mencengkram dunia Sang Pangeran diam-diam, begitu kuat. Read the rest of this entry »

AGUNG YENNI : “ THE SUPER MOM” YANG BERSINAR

KUDUS by gayatri mantra

pikiranku tentangmu
menjelma samudra
tak pernah sunyi
bergelora  dan beriak
dulu dan kini
selalu iseng
menampar keangkuhan karang hati
meski, dalam hening sekalipun

pikiranku tentangmu

beresonansi  di relung nurani

akankah getarkan palung hatimu?
dapatkah gemanya mendenting-denting akar kesadaran?

hayalku tentangmu
timbul tenggelam
dalam imagi ingatan
kaukah birunya biru langit ?
memantul dipermukaan sutra
hening
menghanyutkan

dan laut getir menunggu
badai kelak menghampiri

menyelami kedalaman
aku luruh dalam sepat garam air mata
diam-diam bulirnya kusimpan
dalam genggaman

setiap kali aku
mengingatnya
kukuduskan dalam horison doa
berharap

tuhan di langit ketujuh tak mengenalinya
lalu meleburnya dalam serpih waktu

ingatanku tentangmu
kini menjelma buih-buih
mampir
menghapus jejak
di pesisir memori
dan selalu
pikiranku datang kembali
mengingat tentangmu

dalam khusuk
yang bergemuruh

« Older entries Newer entries »