JEG MASEPUK!

Tengai tepet.
Behbeh dewa ratu. Jalane buin macet. Ada apa ya miribne? Kene panes gumine, ebuke nglayang nekepin mata. Asep knalpot pisagane jeg ngentut selem pas diarep muane. Makita jegeg, jeg payu  daki muane. Peluh ken ebuke madukan. Misi men mecampur teken pupure ane putih. Yen kene undukne, apa deweke orahina nekepin mua? Pang jeg mata dogen ngenah? Kaca helem srobonge buram. Yen anggo sinah tusing nepukin apa. Peteng detdet. Nyeredet. Yen keto undukne.. dong pocol deweke mapayas. Ehem.. apang ada ja masih anak nyeledetin. Beh-beh…jeg masepuk!
Sing kene sing keto jeg mabaju ninja nasne. Pang jeg karuan mata dogen kelak kelik. Kola yen keneh-kenehang, mirib luwung masi asanange keto, ya? Liu sajan anake luh takut gati kena matanai cara janine. Takut selem, kone. Jeg yen putih cara pamor, cara tacik-tacik Korea mirib lega kenehne. Sekancan obat pemutih suba liu anake ngadep. Ada obat mecap Warna Gading ane nyidayang ngaenang kulit seleme makules dadi putih. Luh-luhe makejang dot jani dadi lelipi, kulitne makules, melengis ulian merkuri. Sing peduli suba dampakne kena kanker kulit. Yen sing miluin keto, sinah kurenanne nguber pisagane ane muane mengkilat ngae ulap. Kenyah-kenyah.Keto kone anake luh luih cara jamane jani. Jeg Masepuk!
Nuju Pempatan Suci.
Lengis miyik tur parpum anake dijalane, sing karuan-karuan suba bonne dicunguhe. Ebo peluh, ebo  cuka jeg rasane patuh dogen. Masem. Kleng. Jalane jani misi masepakan. Apa ya gaene pemerintahe. DSDP pragat molongin jalan. Cara lelawah molongin buah. Setata dadi satua tawah. Yen ipidan masyarakate pragat melungguhin PLN ajak PDAM nyongcong jalan. Jani DSDP. Buin pidan kaden pragat. Apa kone gunane. Yen takonang masyarakate, jeg sing suba nawang unduk. Pragat masyarakate orahina mebalih ajak pamerintahe. Proyek pegaen para intelektuale. Apa kone luwungne mebalih anak nyongcong jalan aspal? Bolonge jeg ngelikadin mata dogen. Enu asane luwungan mabalih bolong cunguh padidi. Karuan yen daki, congcong tur kedasin. Apang tusing matapuk. Hacip paras….bangkes-bangkes baane teken ebuke totonan. Jeg masepuk, Puk!
Sabar.. sabar..buin akejeb akijepan dong cingak pengkolane. Nah, buin telung meter dogen bakat suba jalane. E…e…konden lega bayune nepukin pengkolan, ada kijange saling korot ajak bebek di sampinge. Behbeh.Pengangon kijang ajak bebeke tuwun matungkas munyi. Majaljal saling tudingin. Saling ngedengin surat-surat. Komplit. Pang jeg rame, pang ngenah sing puas, pengangon motore saling pajengkingin. Jani magerengin nyen maluan ngorot kulit pagelahanne. Pada sing nyak ngalah, uyut gede suba dadine. Gumine ngancan panes. Aget ada anak ngelah inisiatip ngidih tulung ajak polisine. Ane lenan mabalih anak majaljal. Nah, pang ada satuang keto mirib kenehne.
Ane lenan mebalih polisi. Kadenange selebritis? Tusing, kadenanga sedeng nilang. Apa ada razia ne? Pang melah ben nyaru-nyaruang. Kirig-kiring pang nyidayang melaib. Soale, sing ngaba pis, sing tis asane. Beh. Jalane ane telung meter jeg sayan ngejohang dogen asane. Jani, jeleme masuksuk mebalih anake makencalan. Miribne, mebalih ento enu luwungan asane ken mebalih proyek DSDP. Deweke suba tusing nyidayang makirig ulian tekepin motor teken bemo. Terpaksa milu, nyeledet mabalih. Deweke ngaba ja surat-surat kola, suba kadaluarsa. Aget sing ada razia, puk. Polisine sregep ngurusang anake majaljal. Jeg nyak maka dadua dame-dame dogen. Apa ya pekakas polisine ento. Lega milu asane.
Jani suba gantine ngidang ngeliwat. Sopire bemone suba misuh-misuh.” Jeg masepuk! Apa ya aliha majaljal tengai tepet. Jeg cakcak nasne!”. Deweke matolihan. Sopire ento misuh, ngeleketik paesne di kaca helem srobong deweke. Kleng! Kola dalam hati dogen. Soale, kumis sopire jembe. Awakne mokoh metato jantung di tengawane. Behbeh.. pak sopire sinah mengutip lagu Nano Biroe ento. Baang ngeliwat malunan, jit bemone matulisan Beli Lacur Luh. Buwung deweke gedeg, payu makebris, makenyem.
Jam 12.30
Matanaine enu dogen nelik. Sing tawanga basange seduk, kriyak kriyuk. Pengkolane suba liwat. Jani suba nepukin setra. Nak seken ne! Setra Gandamayu di Tegal. Jani musim nak mati. Sori, pelih. Liu anake ngelah gae kematian. Jeg suba pasti nekepin jalan. Yen tuwah nekepin jalan, ngaba wadah anak mati, beh suba biasa. Kola yen misi ada anak ngelah kematian tekepina jalan, tusing baang ngaba bangkene mulih ke tanah wayahne, ene mara jeg masepuk! Bangke kone pagerengin. Engsap jenenge iraga enu nyilih angkihan teken ida betara bayu. Sing pedaleme ja anake ane ngelah bangke. Ngeling sigsigan.Kelangan gegelan, kurenan, meme-bapa, ada masih ane kelangan mitrane. Kelangan anak ane ajake idup sewai-wai. Kelangan timpal metungkasan, lakar tusing taen tepuk buin. Ane kelangan pis suba pasti rentenir. Bisa-bisa ngeling kelangan pipis anake ane mati mautang ajak dewekne. Lakar tagih utangne ajak kurenane, keweh, panakne keweh. Rentenire misuh “ jeng masepuk!”
Mati saja tusing keweh. Suba mati apa ya tawanga. Ane keweh ento nyalanang idup. Suba luwungan ngaba dewek, enu masi nemu sengkala. Kenken ja yen jele ngaba bikas? Mirib jeleme ane dadi bangke dugase idup jeg ngedegin basang banjar. Kanti tusing baanga bangkene ngliwat di jalan. Bes pengkung ngerurung kanti puikin tur kasepekang banjar. Mirib ia dugase idup kena bebai buta bongol cara bedogol. Jeg mirib..mirib dogen suba rawose jani. Aget ajanian deweke tusing taen nyingakin kasus cara keto. Deweke nawang ada anake lacur dimatine cara keto ulian satua I koran. Maca koran jeg nyapnyap baane kenehe. Buin pedalem  bangkene ento. Buin kekenehang banjare ane nyepekang. Demokrasi cara jani .. suara terbanyak ane paling benehe. Keto malu. Panes polone ngenehang. Korane jeg mula lamis. Data-data ortanga. Uling kasus pabrik miras, tajen kanti anake makoncrengan tulisa. Dewa cekian melaib. Babotohe tiarap. Anake makoncrengan tangkepe. Soale sing sah kone adane. Laporanga ka polisi unduk mamitra ajak kurenane. Ento mara anak eluh mula sadar hukum. Tagiha hakne ane pakidihange ajak kurenane ken mitrane. Ken kone keadilan? Sewaiwai pules ajak anake lenan. Kurenan padidi baange ngetuhtuh. Kenyel ngantiyang kurenan mulih. E.. e.. mulih kaumah pisagane. Jeg masepuk!
Anake mati bunuh diri liu masih. Suba baanga idep ken betarane, misi med kone. Jeg ajum sajan dadi jadma. Liu jani anake gantung diri. Masebeng romatis demi cinta. Masebeng Jayaprana jak Layonsari mati magelut bunuh diri. Panake bajang minum portas ulian nanangne sing setuju matunangan. Jeg cara gagelane dogen paling jegege tur paling baguse. Behbeh.Dong keweh gati dadi anak tua jamane jani. Tusing dadi panake ajak tusing ngelah. Mara sing baange pipis dasa tali suba nekain rerame ngaba tiyuk. Mara gesahanga ajak timpalne, lek lantas nyemak tengkalung lantas megantung. Engsap jenenga idepe ane taen silih sepatutne uliang baik-baik. Nang mati baik-baik apa.
Pempatan Pemedilan.
Saja suba. Jalane masetop ajak pecalange. Banjare ngaba wadah anak mati ka semane.  Marerod anake nututin. Mirib dugase anake ento mati enu idup rajin mabanjaran, liu sajan anake nututin. Ngetel peluhne cracat crecet. Deweke masih ngetelang peluh. Majemuh ngangon motor. Ngantosang anake liwat kesemane. Ada masih anak sambilang majemuh cara deweke nelpon nganggo hape. Deweke milu ningehang. Krimik-krimik anake ento. Gagelane magandeng ningehang. Kola asananga gagelane tusing ngerti basa Bali. Ningehang dogen di sampingne.
“Kenken, luh? dija antosang bli? paak sekolane? jam kuda? jani? Behbeh, de anake keto. Sing nyidayang jani. Jalane macet puk. Apa? Tusing saja keto. Tresna Bli tuah baang I Luh. Ane ajak bli ibi ento nak misane mara teka uli Jawa. Nak megae di  kafe. Bli ngatehang ibi petenge mulih. Iya nak sing ngelah motor.Ngidih tulung jak Bli. Bli jani ngandeng nyen? Sing ada. Anak Bli padidi”. Beh, jeg masepuk anake muani ene. Suba karuan ngajak anak luh enu masi ngorahang padidian. Sajan layahe tanpa tulang.
Konden ilang ketelan munyi deweke, laut ada anak nyagjagin anak muani ento. Tuwun uli mobil di sampingne. Nyapatin muanine ane sedeng nelpon. Anake ento ngaba masi hape. Sambilanga nelpon sambilanga majujuk di arep muanine ento. Gagelan muanine  tengkesiap. Makecog uli motore, lantas siyep. Muanine ento tengkejut.Lantas makirig ngalih tongos parkir. Uli mobile tuwun rombongan jeleme ngaba kamera. Beh-beh ne mara acara Realiti Show paling gress. Pang sepalan nangkep tunangan selingkuh, pang maan pipis tur bisa pamer ken timpal-timpal taen masuk tipi. Anake muani ajak anake eluh totonan majaljal. Ane muani ngidih kapelihan. Maka dadua anake eluhe ento ngetelang yeh mata. Kenken panyuwudne, deweke tusing suba nawang. Ngancan liu anake mabalih, ngancan macet jalane. Anake ke sema suba liwat. Ring hana ring hanu, deweke luwungan melaib mulih.Basange suba seduk. Mebalih anake ane masuksuk, jeg masepuk!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: