SÉLEBRITIS

Sira koné sané kasengguh sélebritis?  Sélebritis punika nénten wantah artis kémanten.  Yéning sampun terkenal ulian wartawan, kayang kurenan, pianak, cucuné, mitran jeg anaké punika sampun dados kasambat sélebritis. Dados terkenal cara mangkiné anak nénten perlu ngetélang peluh, ngayahin gumi, dados pahlawan utawi tokoh kemanusiaan. Ten perlu mapréstasi napi. Ah, nika nénten penting.

Cukup madué prarai bagus lan jegég, mabusana tréndi, sering kapanggihin ring pésta-pésta, undangan paméran utawi exhibition nika sampun kabawosang  sosialista, sekadi gaya hidup sélebritis.  Digenahé  sekadi punika, sekancan ebo miyik kadirasa neked kanti kabatarané, ngalub saking anaké sané rawuh.  Dirika sampun iraga akéh kacunduk sareng anaké  sané kocap penting, orang terkenal utawi anaké sané mapi-mapi orang penting, utawi mapi-mapi madué rélasi sareng anaké sané terkenal punika.

Cendekné, yéning lunga katongos sekadi punika, anaké mamargi di tengah kalangané masliweran negehang tangkah taler kenyemé matata. Yéning kacunduk sareng anak lianan,  saling masalaman, saling madiman pipi kiwa lan tengen, saling gelud, utawi saling nyambat kadirasa anaké punika saling uningang, saling kingetan. Cendekné, megaya saling kenal nika penting. Yéning nénten kénten, béh bisa-bisa kalah gaya lan mekiyud rasa percaya diriné. Enduk nika adané.

Semaliha sekadi mangkinné, mangdané terkenal, cukup madué jinah ageng anggén ‘invéstasi’ kecantikan lan kebugaran, mangda setata madué citra diri sané prima. Gaya hidup anak sané kesengguh selebritis punika satata mapayas, ngranayang anaké  engon indik penampilanné sané ngaé ulap.  Pepayasan lan citra diri kocap modal uttama hidup cara mangkiné. Yéning ngerereh pakaryan masih kénten. Kantor-kantoré pasti ngerereh pegawai sané berpenampilan menarik, jegég-bagus.

Anggota déwan sekadi mangkiné  masih kasengguh selébritis, krana makéh artisé dados sélebritis, taler wénten makéh ‘skandal anggota déwan’ sané kocap madué ‘nilai jual’ dados adép anggén berita infotainment, satua hiburan. Béh, cendekné sélebritis nika makardi masyarakaté ulap, engon santukan anaké punika madué satwa sane ngranayang engon.

Para wartawané mangkin sibuk mekardi gatra indik sélebritis sané matunangan lan wawu putus, sané ngantén, ngelekadang pianak, sané cerai, sakit lan sané padem .  Wénten artis sané ngambul ring reramané, artis nganggén narkoba sekadi sabu-sabu masih dados berita penting sekadi mangkiné. Kocap pamiarsané seneng  berita sekadi puniki lan prasida malinggih makudang-kudang jam  pacang miragi satuané punika. Ibu-ibu  jeg pascat pisan ngelanturang  orta indik satua sélebritis punika duk ngempu pianak, megaé utawi duk arisan.

Yéning wénten artis mamitra, jeg ramé sampun satuané ring korané, ring tv-né.  Wartawan media hiburan kanti melaib labuh ngubér sang sané kocap kasenggguh artis. Dikénkéné  mangda polih berita sané sensasional, Sang Wartawan kanti misi majaljal lan misi mejaguran sareng sang sané kasengguh artis. Kadirasa, berita sané pacang ka-liput puniki lebih penting yéning bandingang sareng gempa bumi tsunami, utawi korban bencana alam.

“Saya bergaya, maka saya ada” punika miribné wacana sané penting kaanggén oleh sang sané merasa déwékné sélebritis. Masyarakaté  sané dados korban iklan nututin pamargin informasi indik modél busana terbaru, kénken je artisé mepayas milunin mangda ten kalah hawa ring pasuitran, ring pergaulan. Yéning nénten mrasidayang numbas busana sané madué mérek asliné, kanggéanga numbas sané palsu utawi bajakan, makacakan ring pasaré. Napi malih sasukaté wénten facebook, anaké makéh polih genah mangda prasida ngédéngang  citra diri ipunné, dados modél dadakan. Hapé taler masih laptop sami sampun  nyediang  fasilitas kaméra. Dije je polih galah lan tongos becik anggén mapotrek, sampun malih jebosné poto punika  ngenah ring facebook punika.

Ibu-ibu rumah tangga tradisional bisa kalah sampun sareng céwék kafé sané nuwutin penampilan artis trio macan, sane bahenol lan heboh punika. Rambut anak istri sane megaé ring petengé punika lantang nganggé ékstensiyen, marébonding utawi mawarna, maroko, mabaju ketat apang kanti ngenah sibakan nyonyoné, marok mini,  masepatu tinjik taler nganggé lengis miyik ‘minyak nyongnyong’.

Béh, ‘penampilan berani lan menantang’, wanén sekadi sélebritis puniki sampun sané rereha sareng anaké lanang cara mangkiné. Makéh kurenan ibu-ibu rumah tanggané punika engsap mulih ulian engon sareng penampilan nak luh  masebeng artis punika. Pemuputné akéh sané suwud makurenan utawi macerai, nénten bina sekadi satua selebritisé.

Mapayas lan mabusana nika anak penting cara mangkin, nénten cukup wantah dados anak polos, baik hati lan madué tresna ring kaluarga.  Hidupé mangkin anak sekadi  ring “panggung sandiwara” pilem India.  Dados kémanten hidupé madaging satua sebet, misi magerengan, misi meliang-liangan nanging sané penting, tetep ngenah jegég lan bagus. Kénten masi satmaka hidup artis Indonesiané ring sinétron dados anak ngidih-ngidih, nak buduh masi tetep apang ngenah jegég lan bagus.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: