DADOS RABI

Sampun  telung tiban tyang  metimpal sareng Gung Sri. Tyang sareng ragané megaé ring bagian akonting ring Hotél Manik Galih . Megaé di hotél patut madueg-duegan ngalih timpal. Apang wénten ané dados ajak mapaitungan indik metukar  shift utawi jam kerja nuju  wénten  pikobet  adat di désa. Gung Sri, anak istri jegég mekulit gading niki setata sadia yéning tyang nunas tulung ring ragané. Kénten masi yéning Gung Sri wénten pakayunan matukar cuti, tyang setata dados cagerina. Gung Sri lan tyang kocap  dados ‘Team Paling Kompak’ ring kantor.

Yéning wénten galah maseliyahan, biasané Gung Sri setate inget ngajakin tyang melali. Sekadi anak istri lianan, Gung Sri sareng tyang pepes melancaran batak ngalih kebaya model baru, sandal, tas, lan napi je kebutuhan rumah tangga sane kayunangé. Amangkiné, pasuitran tyangé sareng Gung Sri becik-becik kémanten. Gung Sri  ring manah tyangé sampun sekadi nyama tugelan. Suka lan duka sampun dados peduman sareng kalih.

Santukan, yéning sampun  mekuli sekadi mangkin, anak kéweh pacang ngarereh timpal anyar sané pas ring manah. Rutinitas  risampuné medabdad uli megaé, ngelaut mawali budal  sampun ngranayang kenyel, bayu kaon. Mekuli ngayahin banjarané, ngayahin kaluarga sampun kéweh karasayang anggén me-angkihan. Kadirasa, setata kirang galahé pacang anggén gradag-grudug sekadi dugasé bajang.

Palingan yén meled madué timpal, kanggéang ngerereh ring facebook manten. Diageté irika tyang kacunduk malih sareng  timpal-timpalé dugasé bajang, anggén pakedék pakenyung kémanten. Napi malih Gung Sri lan tyang pada-pada sampun ngantén. Ide marabian sareng  maming kalih, mindoné ring Puri Agung Sutra, mangkin ide  sampun madué putra asiki.  Tityang masi kenten, ngantén sareng Bli Wiraputra,  kirang langkung sampun kutus tiban. Putran Gung Sri lan pianak tyangé sampun masekolah ring Sekolah Dasar, maka kalih maiyaban mayusa pitung tiban.

Dibi sandé, tyang nrima SMS  nanging nomor nika nénten je tawang sira sané madué.  Yéning nénten uningin, biasané  tyang nénten purun maca isin sms punika.  Napi malih sms nika neked ring hapé tyange sampun jam solas peteng.

“Mimih, sire ye anaké sané madué pikobet petengé puniki, nggih?” kenten manah tyangé.

“Ayu, niki Gung Sri. Ampura niki nomor adik tyangé. Tyang bénjang ten megaé santukan gelem. Tyang mangkin sampun ring Jero Ajung tyangé. Wawu je teka saking megaé, tyang jagure sareng kuren tyangé, baong tyangé cekele kanti beréd, muan tyangé tampéle, lengen lan awak tyangé sebuh. Dadalané wantah krana tyang ring jero nampi telpon saking kantor. Wénten urusan kantor ané engsapang tyang.” kénten SMS Gung Sri sané makrana tangkah tyangé ngetor,  laut nénten nyidayang sirep. Sebet manah tyangé maca SMS aéng punika. Sasukaté matimpal telung tiban sareng Gung Sri, nénten taén je tyang manggihin Gung Sri madué pikobet sekadi puniki.

“Kenken je  Ajungné Gung Sri napetang oka istriné kena cakcak, kena jagur, benyah-benyahan ring pekanténané?” kénten keneh tyangé makrisik di selagan petengé.

Bénjangané  risampuné nabdabang pegaé,  tyang lantas  kejeroné Ajungne Gung Sri. Gung Biyang Istri ngatehang tyang ke pakoleman putrin idané. “Kéné lacur ibuné ngelah pianak, Ayu” ngetél toya penyingakan Gung Biyangé. “Sampunang nike bangetange, Gung Biyang…. “ wantah asapunika sané prasida hatur tyang ring biangné Gung Sri.

Sesampuné tyang kacunduk sareng Gung Sri, wawu tengkesiab tyang napetang Gung Sri sané jegég punika, penyingakane bengul. Minab, Ide sampun ngeling sigsigan uli dibi sandé. Rambutné mebrarakan nénten masuri. Mimih, kantané beréd pelung kene cekel rabin idané sekadi pangandikan sms idané  ring tyang dibi sandé. Gung Sri sungkan sanget, raga lan kahyuné. Manah idané sampun benyah latig-letég minakadi nyujukang wangunan bias lantas anyudang yeh pasih. Gelut tyang Gung Sri sambilang nakénang kahyuné. Belus kanti klambi tyangé olih toya peningalané Gung Sri. Sampun kénten luwungang tyang rambutné, baang tyang  kertas tissue mangda ragané prasida ngerawosang kasebetan idané.

“Ayu, tyang  sampun ten nyidayang nanggehang sakit keneh tyangé. Uli sekaté ngantén kanti mangkin,  sebilang maan dadalan lakar uyut kurenan tyangé parisolahne setata kénten. Nyangurin, nyakcakin, misuhin tyang di arep pianak alit tyangé. Black Beery lan kartu télepon tyangé sitané. Tyang sampun ten kuat nabdabang kurenan ané mamuduh sekadi kénten. Mirib makelo-kelo tyang bisa mati kena cakcak ulian kurenan padidi. Ajung sané ngalih tyang ring Puri Agung Sutra. Ajung menggah lan nénten nadosang tyang mewali mrika “ kenten Gung Ari  ngerawos sambilanga sigsigan.

Sampun kutus tiban Gung Sri marabian sareng semeton idané, Gung Raja. Wawu mangkin I Ajung, I Biang lan semetoné ring jero uning indik kekerasan dalam rumah tangga punika. Kutus tiban, Gung Ari nyinebang pikobet idané adirian. Ide dueg ngengkebang parisolah rabiné sané sekadi petinju utawi preman.

Mirib Gung Raja merasa ulian ragané, Gung Sri prasida kadadosang rabi oléh sameton. Mirib  ulian ragané masi,  Gung Sri setata mapeséngan Anak Agung Sagung, apang lega kahyun ajung lan biangné. Dados rabi ke puri, merabian sareng sameton tetujoné sinah pacang ngeraketang pasemetonan, mekardi miyik-ngalub puriné.  Mirib rabiné  Gung Sri merasa  sampun nyelametang ‘kulit’ soroh anaké agung.

Sambilange nangis sigsigan, Gung Sri mesadu yéning Gung Raja rabiné parisolahné mingkin ngawonang disukaté madué demenan lan mamitra sareng céwék kafé. Gung Aji sareng timpal-timpalné sampun pepes budal mamunyah utawi  nginep ring kos-kosan céwék kafé punika. Di sampuné jinah idané telas, wawu lantas Gung Aji budal kejeroné. Kocap, Gung Aji ten dados takénang, sabilang takénange sareng Gung Sri pragat ngambrés, mamisuh, nempéléng, nampél. Sami adan buron lantas kasambatang katur ring Gung Sri ring arep okané sané lanang.

Ring manah tyangé, nénten sepatutné Gung Raja rabiné Gung Sri masolah buta kala sekadi punika.   Semaliha Gung Sri  prerainé  sampun jegég, madué pekaryan becik, anak istri  saking puri, sampun madué putra , jeg  anaké sekadi niki sampun sané kabawosang sampurna dados rabi. Napi malih kirangan? Mule je Gung Raja sané nénten ngajiang utawi nyampahang pasemetonan punika. Kanti berag-digrig Gung Sri dados rabi, sewai-wai nyungkanang raga lan kahyun. Mimih Dewa Ratu!.

Bénjangné  tyang megaé, Gung Sri kantun absén  ring kantor. Tyang nelpon  ragané  uli kantor risedek wénten galah, jam istirahat makan siang.

“ Punapi Gung Sri? Pun kenakan kahyuné?” takén tyang.

“Ayu, mangkin tyang ring kantor polisi ngelaporang kurenan tyangé. Tyang sampun kasarengin olih Ajung lan pengacara. Tyang enu sebet krana Gung Satria pianak tyangé kari ajake sareng kurenan tyangé. Nenten  kénkén awak tyangé benyah kena cakcak, nanging tyang dot panak tyangé dados ka-asuh olih tyang. Benjang tyang mewali ke kantor, nyanan ngorta malih.” kénten pengandikan Gung Sri bawak. Sampun ngerawos akedik, lantas telpuné mati. Ceklék. Siyep.

Mimih Dewa Ratu, mepangenan tyang ajebos. Wantah asapunika ké pemarginé Gung Sri dados rabi? Dados rabi jeg sekadi dados raab umahé. Uyak panes, uyak ujan nenten wenten anaké metolihan. Sampun kena cakcak, kena pisuh mangkin malih wénten pikobet ageng, saling ngerebutin putra. Ulian saling sembah, makin dados saling simbuh. Ulian maming, misan-mindon mangkin dados mamusuh.

Tolih tyang kurenané di sisi tongos tyangé sirep. Bli Wiraputra sirep engkis-engkis, napi kadén ipiange. Kenyel minab ipun uling semengan megaé lan matulung ring anaké mati jumah pisagané.  Jajik ping, kurenan tyangé nyantos mangkin parisolahné durung taén kanti cara anaké agung nika. Tyang wantah nyambatang  ring keneh: aget, aget, aget.  Aget ipun dados kurenan ané biasa-biasa kemanten. Jemet megae, jemet mertenin kurenan lan pianak atugel, ngerunguang rerama lan matua. Kanggo.

Ngancan peteng, anginé ngesirsir. Kiap. Gelut tyang kurenan tyangé sane sedek sirep. Kapedalem tyang sajan Bli Wiraputra. Ring manahé, tyang wantah bisa nunas ring ide betara Brahma, mangda tyang nénten manggihin sengkala ring pekanténan ajak kurenan  tyangé. Tyang masi nunas ring Ide Betara mangda Gung Sri mrasidayang molihang putran idané. Dumadak yudane  ring puri gelis merérén. Pamuputne sampun karwan, Gung Sri wusan  dados rabi. Mimih Dewa Ratu, Sebet, sebet, sebet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: